Pravidlá súťaže „WANTED! Hľadáme top outfit 2014“

Tieto pravidlá upravujú spotrebiteľskú súťaž nazvanú „WANTED! Hľadáme top outfit 2014" ( ďalej len „súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže v Slovenskej republike.

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Zoznam, s.r.o. IČO 36 029 076, so sídlom Slovenská republika, Bratislava, Viedenská cesta 3-7 PSČ 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 24598/B (ďalej len „organizátor“ alebo len „Zoznam“). Organizátor je prevádzkovateľom online magazínu Feminity.sk.

1.2 Partnerom súťaže je spoločnosť BURDA Praha, spol. s.r.o., IČO: 15273598, so sídlom Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským soudem v Prahe, oddíl C, vložka 1405 (ďalej len „partner“ alebo len „BURDA Praha“).

1.3 Názov súťaže je „WANTED! Hľadáme top outfit 2014“.

1.4 Súťaž sa koná v období od 12.09.2014 od 15.00 hod. do 19.09.2014 do 23.59 hod. (vrátane.)

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zaregistruje do súťaže a v termíne od 12.9.2014 do 13.9.2014 sa nechá vyfotografovať pri špeciálnej fotostene Feminity umiestnenej v OC Eurovea, Pribinova 8, 811 09 Bratislava a poskytne organizátorovi a partnerovi súhlas s použitím osobných údajov v súlade s týmito pravidlami súťaže (ďalej aj ako „ súťažiaci“). 

2.2 Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony musia byť zastúpené oprávneným zástupcom. 


2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a partnera súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2.4 Vyhlásenie súťaže bolo zverejnené na webových stránkach  www.feminity.skwww.marianne.cz/dnymarianne.

3. Pravidlá súťaže

3.1 Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba jeden krát. Pri každej fotografii bude tlačidlo „like“ a prvý traja súťažiaci, ktorých fotografie získajú najväčší počet hlasov „like“, získajú ceny. Hlasovať môže každý návštevník webovej stránky feminity.sk, ktorí musí byť súčasne zaregistrovaní na webovej stránke Facebook. Hlasuje sa  od 15.9.2014 do 19.9.2014 do 23:59, prostredníctvom hlasovacieho tlačidla „facebook like“ iba jeden krát počas trvania súťaže, ale hlasujúci môže hlasovať za ľubovoľný počet súťažiacich. Organizátor je oprávnený nezaradiť hlasy, ktoré boli pridelené jednotlivým súťažiacim v rozpore s týmito pravidlami.

3.2 Výber fotografií bude uverejnený zároveň na www.facebook.com/feminity.sk.
 Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie/fotografií zaradených do súťaže na webových stránkach organizátora a partnera, Facebook fanpage organizátora a partnera, ako aj s použitím fotografií na propagačné účely súvisiace s aktuálnou súťažou ako aj jej ďalších ročníkov, a to na webovom sídle organizátora a partnera ako aj na verejne prístupných tlačených propagačných materiáloch organizátora a partnera. Súťažiaci udeľujú usporiadateľovi a partnerovi súhlas na bezodplatné použitie fotografií najmä verejným vystavením, vyhotovením rozmnožením fotografie na propagačných materiáloch a iných tlačovinách a sprístupňovaním fotografií verejnosti okrem iného aj na internete.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 Vyhlásenie výhercov prebehne najneskôr do 22.9.2013. Prví traja súťažiaci s najvyšším počtom hlasov získajú poukážky na nákup tovaru v obchodnej sieti značky „Roxy“, každý v hodnote 100 €, parfém a predplatné časopisu Marianne na jeden rok.   Mená výhercov budú uverejnené na webových stránkach www.feminity.sk a www.marianne.cz/dnymarianne

4.2 Organizátor bude výhercov kontaktovať telefonicky. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže výhercu kontaktovať, tento stráca nárok na výhru. Následne bude určený náhradník podľa počtu získaných hlasov v súťaži. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto náhradníka do 24 hodín, tento stráca nárok na výhru a na jeho miesto nastupuje ďalší súťažiaci podľa počtu získaných hlasov, pričom sa tento postup zachová primerane až do určenia výhercu.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Prevzatie a odovzdanie výhry sa bude realizovať osobne alebo poštovým podnikom, usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora či partnera, než sú uvedené v týchto pravidlách.


5.2 Výhry nie sú právne vymáhateľné.


5.3 Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi nutnú osobnú súčinnosť k odovzdaniu výhry.


5.4 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.feminity.sk a partner na webovej stránke www.marianne.cz/dnymarianne, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné. 


5.5 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou.
Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže .

6. Vyhlásenie súťažiaceho, súhlas so spracovaním osobných údajov, príspevkov s osobnými atribútmi a so zasielaním obchodných oznámení emailom

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi a partnerovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi a partnerovi poskytol počas trvania súťaže, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie, ktoré organizátor a partner urobili v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením súťaže a s odovzdaním výhry v súťaži na marketingové účely organizátora a partnera, ktorými sú najmä ponuka tovarov a služieb organizátora formou zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami, na reklamné a propagačné akcie na podporu súťaže a jej ďalších ročníkov, a to na dobu 10 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje o súťažiacom, ktoré organizátor alebo partner v budúcnosti oprávnene získa. Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj ako „ zákon o ochrane osobných údajov ), a to najmä oprávnenia vyžadovať od organizátora informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to písomne na adrese organizátora a písomne na adrese partnera. 

6.2 Svojou účasťou v súťaži dáva súťažiaci organizátorovi (Zoznam, s.r.o.) a partnerovi (BURDA Praha spol. s.r.o.) bezplatné povolenie k použitiu príspevkov s osobnými atribútmi k ich publikovaniu v časopisoch BURDA Praha spol. s.r.o. a tlačených a elektronických materiáloch organizátora, k ich umiestneniu na webových stránkach www.feminity.sk a www.marianne.cz a v tlačených inzerátoch, na plagátoch, billboardoch, letákoch a podobných reklamných materiáloch v rámci reklamných, marketingových či propagačných akcií či kampaní ,najmä spojených s časopismi BURDA Praha spol. s.r.o., vrátane práva k poskytnutiu všetkých týchto vyššie uvedených oprávnení úplne alebo z časti tretej osobe.


6.3 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi Zoznam, s.r.o. a partnerovi BURDA Praha spol. s.r.o. a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže. Ak došlo k odvolaniu súhlasu výhercom, výherca je povinný hodnotu výhry nahradiť organizátorovi. Všetky povolenia podľa článku 6.1 a 6.2 udeľuje súťažiaci organizátorovi (Zoznam, s.r.o.) a partnerovi (BURDA Praha spol. s.r.o.) bez nároku na odmenu, pre územie celého sveta, na dobu desať rokov a bez množstvového obmedzenia.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 12.09.2014, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Bratislave, dňa 10. 9. 2014 Zoznam, s.r.o. a BURDA Praha spol. s.r.o.